New Torrington courthouse to open Monday - JRC-RegisterCitizen